Защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни.

1.

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование:

ЕИК/БУЛСТАТ:

Седалище и адрес на управление:

Адрес за кореспонденция:

E-mail:

Телефон:

Уебсайт:

Регистрация в КЗЛД:

Нуга Бест България 2009 ООД

200648472

град Варна, улица Цар Иван Срацимир №2, вход Б, офис 328

град Варна, улица Цар Иван Срацимир №2, вход Б, офис 328

bulgarianugabest@gmail.com

052 609549 и 0888 550818

www.nugabestbulgaria.com

2.

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

Наименование:

Седалище и адрес на управление:

Адрес за кореспонденция:

Уебсайт:

Телефон:

Комисия за защита на личните данни

www.cpdp.bg

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

02 915 3 518

3.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни:

Чл. 1. Дружеството събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключени договори с дружества – администратори за възлагане на обработването на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

4.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни:

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие предоставяте на Администратора във връзка със сключен с него договор за предоставяне на услуги, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;
  участия в събития;
  (2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
  (3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

5.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество:

Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:
Сключване и изпълнение на договори за услуги – целта на операцията е сключване и изпълнение на договор за предоставяне на услуга и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на Администратора по изпълнение на сделката. Предвид значителния брой на клиентите и събирането на данни е необходимо провеждането на оценка на въздействието за настоящата операция за обработка на лични данни. Заключение от оценката на въздействие: операцията „Сключване и изпълнение на договори за услуги“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

В настоящата операция Дружеството събира и обработва Вашите лични данни в качеството на обработващ.

Обработка на запитвания изпратени чрез форма на уебсайта nugabestbulgaria.com – целта на тази операция е осъществяване на връзка със запитващия по имейл или телефон за целите на отговор на запитващия, идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване. Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

В настоящата операция Дружеството събира и обработва Вашите лични данни в качеството на Администратор, с оглед изпращането на запитване посредством уебсайта https://www.nugabestbulgaria.com/контакт/.

 • Регистрация на участник в събития и изпращане на информация – целта на тази операция е осъществяване на връзка с участника по имейл или телефон за целите на потвърждение на включването му в списъка с участниците, идентифициране на субекта на данните като участник в събитието и в списъка с участниците, както и изпращане на информация за бъдещи събития при изрично съгласие от лицето. Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието е необходима за настоящата операция. По отношение на събития, организирани от Дружеството, „Нуга Бест България 2009“ ООД събира и обработва Вашите лични данни в качеството на Администратор.
  По отношение на събития, организирани от Администратора, „Нуга Бест България 2009“ ООД събира и обработва Вашите лични данни в качеството на Обработващ личните данни.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.

В настоящата операция Дружеството събира и обработва Вашите лични данни в качеството на Администратор, с оглед изпращането на запитване посредством уебсайта https://www.nugabestbulgaria.com/.

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни за сключване на договор за услуга (имена, адрес, телефон, имейл):
 • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на лицето като клиент, 2) Осъществяване на връзка с него и 3) Изпълнение на договора;
 • Основание за обработка на личните Ви данни – Със сключването на договор между Обработващия личните данни и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
  Данни за регистрация и получаване на бюлетин (е-mail):
  Цел, за която се събират данните:
 • Осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него,
 • за целите на изпращане на искане за абониране получаването на бюлетин в уебсайта, както и
 • за изпращане на информационен бюлетин.

 

Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
Данни за участие в събитие (имена, имейл, телефон, възраст, интереси):
Цел, за която се събират данните:

1) Осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него и

2) за целите на регистрация за участие в събития.

Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Данни за изпращане на запитвания (имена, имейл, телефон):

Цел, за която се събират данните:

1) Осъществяване на връзка със запитващия и изпращане на информация към него и

2) за целите на изпращане на отговор.

Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за изпращане на запитване се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Обработващия личните данни от лицата, за които се отнасят.
(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

6.

Срок на съхранение на личните Ви данни:

Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок от 5 години след прекратяване на договора за целите на легитимните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.
(2) Дружеството Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

7.

Предаване на Вашите лични данни за обработване:

Чл. 7. (1) Обработващият лични данни може да предава част или всички Ваши лични данни на друг обработващ личните данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), само въз основа на предварително писмено разрешение от Администратора.
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, отправено до Администратора.
(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.
(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.
(4) Администраторът и обработващият личните данни може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на техните легитимни интереси.

Право на достъп

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Вие имате право да поискате от Администратора да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
  (2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  (3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:
 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
 • техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
 • електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.
  (4) За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или да попълните формата в Приложение № 2 и да се легитимирате с документ за самоличност на място.
  (5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
  (6) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 13. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, директно през Вашия профил чрез опцията за експорт на данни или с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
  уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност, с оглед Вашите интереси и предоставено от Администратора писмено разрешение, Дружеството може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни – виж списъка на обработващите данните. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 18. Дружеството не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование:

Седалище и адрес на управление:

Адрес за кореспонденция:

Уебсайт:

Телефон:

Комисия за защита на личните данни

www.cpdp.bg

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

02 915 3 518

Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 21. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4